GREG NELEC STUDIO


POLITYKA PRYWATNOŚCI

WAŻNE INFORMACJE

1. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia sposób gromadzenia i przetwarzania

danych osobowych Użytkowników. W polityce prywatności zawarto także pewne

informacje wymagane prawnie oraz wyszczególniono prawa Użytkowników dotyczące

danych osobowych.

2. Niniejsza polityka prywatności odnosi się do danych osobowych identyfikujących

„Użytkownika” będącego klientem lub potencjalnym klientem lub osobą przeglądającą

naszą stronę internetową.

3. Użytkownicy powinni zapoznać się z niniejszą polityką prywatności, aby zrozumieć,

jak możemy wykorzystywać ich dane osobowe.

4. Niniejsza polityka prywatności może być okresowo zmieniana, zatem zachęcamy

do jej regularnego sprawdzania.


KONTAKT Z NAMI

Administrator danych

Administratorem danych jest Grzegorz Nelec prowadzący działalność gospodarczą

pod firmą STUDIO FOTOGRAFICZNE GRZEGORZ NELEC, ul. Szczepankowo 160,

61-313 Poznań, NIP: 514-020-72-06.


KATEGORIE, TYPY I ŹRÓDŁA GROMADZONYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe to wszystkie informacje umożliwiające nam bezpośrednią lub pośrednią

identyfikację Użytkownika np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu,

adres e-mail, adres IP komputera, wizerunek.

2. Kategorie i typy danych osobowych, które możemy gromadzić, to:

a) takie, które są związane ze złożeniem przez Użytkownika zapytania lub

wejściem na naszą stronę internetową:

− dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu,

które są przekazywane przez Użytkownika lub rejestrowane

przez nas, kiedy skieruje do nas korespondencję pocztą zwykłą

lub elektroniczną lub skontaktuje się z nami telefonicznie;

− dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika za pośrednictwem

naszej strony internetowej, w tym podane przez niego

dane do kontaktu podczas składania zapytania poprzez naszą

stronę internetową;

− dane osobowe gromadzone przez pliki cookie;

− szczegóły wizyt Użytkowników na naszej stronie, w tym dotyczące

ruchu, lokalizacji, weblogów lub innych danych o charakterze

komunikacyjnym;

b) w związku ze świadczonymi przez nas usługami:

− dane osobowe podawane przez Użytkownika w instrukcjach na

temat sposobu świadczenia zamówionych u nas usług, np. imię i

nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;

− dane osobowe, które w przypadku relacji biznesowej pracodawca

Użytkownika podaje w instrukcjach na temat sposobu świadczenia

zamówionych u nas usług, np. imię i nazwisko oraz dane do

kontaktu z Użytkownikiem jako przedstawicielem danej firmy;

− dane osobowe takie jak wizerunek po uprzednim uzyskaniu zgody;

− dane osobowe od specjalistów, np. identyfikacji dłużników, jeśli

Użytkownik nie opłaci faktury w wyznaczonym terminie i jeśli nie

możemy określić jego adresu na podstawie podanych przez niego

informacji do kontaktu;

− dane osobowe w formie obrazów lub zarejestrowane na filmie

wideo nagranym w naszej lokalizacji lub w lokalizacji Użytkownika,

jeśli jest to niezbędne do świadczenia lub oceny zamówionych

u nas usług;

c) w celu opracowania, personalizacji lub promowania naszych produktów i

usług:

− dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Użytkownika, np. jego

imię i nazwisko, dane do kontaktu oraz preferencje dotyczące

konkretnych usług i/lub produktów;

− dane osobowe, takie jak dane do kontaktu, zainteresowania,

preferencje i działalność zawodowa pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych

lub mediów społecznościowych np. LinkedIn, Facebook

i Twitter;

− dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail podawane

przez Użytkownika na potrzeby konkursów, promocji lub

losowania nagród;

− dane osobowe takie jak wizerunek po uprzednim uzyskaniu zgody;

− dane osobowe gromadzone przez pliki cookie;

− szczegóły wizyt Użytkowników na naszych stronach, w tym dotyczących

ruchu, lokalizacji, weblogów lub innych danych o charakterze

komunikacyjnym.

3. Możemy także zarejestrować dane osobowe Użytkowników, którzy np. telefonicznie

złożą zażalenie na nasze usługi. Utrwalamy na piśmie kluczowe szczegóły

konwersacji, co pomaga nam w przetworzeniu zażalenia.


SPOSÓB I PODSTAWY WYKORZYSTYWANIA PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

Cele i podstawy prawne przetwarzania przez nas danych osobowych

1. W celu wykonania umowy, której przedmiotem będzie wykonanie sesji fotograficznej.

Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. W celu wykonania zawartej umowy, której przedmiotem jest wykonanie sesji

fotograficznej na podstawie zgody. Przetwarzanie danych osobowych w takiej

sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3. W celu promowania naszej działalności poprzez publikację zdjęć z sesji fotograficznej

w portalach społecznościowych Facebook lub Instagram oraz przez wywieszenie

wydruków zdjęć z sesji fotograficznej w naszym studio, a także przez

umieszczenie w materiałach marketingowych na stronie http://gregnelec.com/

lub w ulotkach oraz podobnych materiałach drukowanych, jedynie po uprzednim

uzyskaniu zgody. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. W celu prowadzenia rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych wynikających

z powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Przetwarzanie danych

osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit c

RODO;

5. W przypadku konieczności prowadzenia postępowań sądowych mających na celu

uzyskanie zapłaty za usługę wykonaną lecz nieopłaconą w terminie. Przetwarzanie

danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art.

6 ust. 1 lit f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość

wyegzekwowania należnej zapłaty.

Użytkownik ma prawo do wycofania w dowolnej chwili konkretnej zgody na przetwarzanie

jego danych osobowych. W takiej sytuacji proszę skierować swoje żądanie

pod adres studio@nelec.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48603078978

Uwaga: nawet jeśli Użytkownik wycofa zgodę na wykorzystywanie przez nas jego

danych osobowych do konkretnego celu, możemy nadal powoływać się na inne podstawy

przetwarzania jego danych osobowych do innych celów. W takiej sytuacji poinformujemy

o tym Użytkownika.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Możemy ujawniać dane osobowe Użytkowników:

a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie

przepisów prawa;

b) podmiotom świadczącym usługi prawne;

c) podmiotom świadczącym usługi informatyczne;

d) podmiotom, które wykonują usługi hostingowe tj. zapewniają funkcjonowanie

i utrzymanie naszej witryny internetowej, o ile została wyrażona zgoda

na publikację na stronie internetowej zdjęć z sesji fotograficznej;

e) podmiotom zajmującym się tworzeniem galerii i jej obsługą;

f) podmiotom z branży drukarskiej w celu wykonania wydruków, odbitek, albumów,

obrazów etc.;

g) zewnętrznym profesjonalnym doradcom np. księgowym, audytorom;

h) Portalom Facebook lub Instagram– wyłącznie jeśli została wyrażona uprzednia

zgoda na publikację zdjęć z sesji fotograficznej.


PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora

prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn,).

Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w

tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu

różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania

danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony

interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.


PLIKI COOKIES

Właściciel strony zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania

ze strony internetowej. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności

pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników

przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać

urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną

do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,

z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym

oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania

ze strony oraz panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji.

Strona zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji

o odwiedzinach strony. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą

być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie

umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te

mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach

przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach

obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POMIĘDZY KRAJAMI

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego

lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w postaci wizerunku

w portalach Facebook lub Instagram, w przypadku wyrażenia zgody na publikację

zdjęć. Administrator informuje, że oba portale tj. Facebook oraz Instagram

wymienione są jako spełniające wymogi porozumienia EU-US Tarcza Prywatności

(Privacy Shield).


TERMIN PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przez jaki dane osobowe będą przechowywane to:

a) dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez

okres negocjowania umowy i odpowiednio:

− przez okres 30 dni od dnia wykonania ostatniego z należnych

świadczeń;

− w razie niezawarcia umowy przez okres 30 dni od dnia ostatniego

kontaktu;

b) dane uzyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzane są do końca

okresu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy;

c) podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)

przechowywane są dla potrzeb marketingu bezpośredniego świadczonych

usług do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich

przetwarzania i w tym celu, zostanie cofnięta zgoda, jeśli przetwarzanie

odbywało się na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub zostanie ustalone,

że się zdezaktualizowały;

d) w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na publikację wykonanych fotografii,

w tym publikacji w portalach Facebook lub Instagram - do 3 dni

następujących po dniu wycofania zgody;

e) dane niezbędne do celów księgowych lub podatkowych przechowywane

są przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym

upłynął termin płatności podatku związanego z wykonaną usługą.


WYMAGANIA UMOWNE LUB STATUTOWE DOTYCZĄCE PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie

skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych jest także niezbędne jeżeli usługa jest wykonywana w

związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zostało skierowane żądanie

dotyczące wystawienia faktury. Niepodanie danych osobowych nie spowoduje jednak

żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości wystawienia faktury.


PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Z tytułu przetwarzania danych osobowych Użytkownikom przysługują następujące

uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie

zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
-----------------------------------------------------------
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik

Urzędowy Unii Europejskiej L 119, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Nelec prowadzący

działalność gospodarczą pod firmą STUDIO FOTOGRAFICZNE GRZEGORZ NELEC,

ul. Szczepankowo 160, 61-313 Poznań, NIP: 514-020-72-06 (dalej zwany Administratorem).

2. Dane kontaktowe Administratora to:

a) adres e -mail: studio@nelec.pl

b) telefon: +48603078978

3. Cele dla jakich przetwarzam Pani/Pana dane osobowe są następujące:

a) W celu wykonania umowy, której przedmiotem będzie wykonanie sesji

fotograficznej. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest

dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) W celu wykonania zawartej umowy, której przedmiotem jest wykonanie

sesji fotograficznej na podstawie Pani/Pana zgody. Przetwarzanie danych

osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1

lit. a RODO;

c) W celu promowania mojej działalności jako fotografa poprzez publikację

zdjęć z sesji fotograficznej w portalach społecznościowych Facebook lub

Instagram oraz przez wywieszenie wydruków zdjęć z sesji fotograficznej

w studio Administratora, a także przez umieszczenie w materiałach marketingowych

na stronie http://gregnelec.com/ lub w ulotkach oraz podobnych

materiałach drukowanych, jedynie po uprzednim uzyskaniu

Pani/Pana zgody. Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest

dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

d) W celu prowadzenia rachunkowości i spełnienia obowiązków podatkowych

wynikających z powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Przetwarzanie

danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne na podstawie

art. 6 ust. 1 lit c RODO;

e) W przypadku konieczności prowadzenia postępowań sądowych mających

na celu uzyskanie zapłaty za usługę wykonaną lecz nieopłaconą w terminie.

Przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji jest dopuszczalne

na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem

Administratora jest możliwość wyegzekwowania należnej zapłaty.

4. Odbiorcami, czyli podmiotami, którym Pani/Pana dane osobowe mogą zostać

przekazane są:

a) organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów

prawa, celem wykonania ciążących na mnie obowiązków;

b) podmioty świadczące usługi prawne;

c) podmioty świadczące usługi informatyczne;

d) podmioty, które wykonują dla mnie jako Administratora tzw. usługi hostingowe

tj. zapewniają funkcjonowanie i utrzymanie mojej witryny internetowej,

o ile wyrazi Pani/Pan zgodę na publikację na mojej stronie

internetowej zdjęć z sesji fotograficznej;

e) dane będą przekazywane / przetwarzane w celu utworzenia galerii i jej

obsługi;

f) dane będą przekazywany / przetwarzane do drukarni w celu wydruków,

odbitek, albumów, obrazów etc.;

g) dane mogą być przekazywane / przetwarzane przez firmę prowadzącą

obsługę księgową mojej działalności gospodarczej;

h) dane wysyłkowe są przetwarzane w celu wysyłki gotowej sesji(wydruków

zdjęć);

i) Portale Facebook lub Instagram– wyłącznie jeśli wyraziła/wyraził Pani/

Pan uprzednią zgodę na publikację zdjęć z sesji fotograficznej.

5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych

w postaci wizerunku w portalach Facebook lub Instagram, w przypadku

wyrażenia zgody na publikację zdjęć. Administrator informuje, że oba portale

tj. Facebook oraz Instagram wymienione są jako spełniające wymogi porozumienia

EU-US Tarcza Prywatności (Privacy Shield).

6. Okres przez jaki Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane to:

a) dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez

okres negocjowania umowy i odpowiednio:

− przez okres 30 dni od dnia wykonania ostatniego z należnych

świadczeń,

− w razie niezawarcia umowy przez okres 30 dni od dnia ostatniego

kontaktu z Pani/Pana strony;

b) dane uzyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzane są do końca

okresu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy;

c) podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)

przechowywane są dla potrzeb marketingu bezpośredniego moich

usług do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania i

w tym celu, cofnie Pani/Pan zgodę, jeśli przetwarzanie odbywało się na

podstawie tzw. zgody marketingowej, lub zostanie ustalone, że się zdezaktualizowały;

d) w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na publikację wykonanych fotografii,

w tym publikacji w portalach Facebook lub Instagram - do 3 dni

następujących po dniu wycofania zgody;

e) dane niezbędne do celów księgowych lub podatkowych przechowywane

są przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym

upłynął termin płatności podatku związanego z wykonaną usługą.

7. Z tytułu przetwarzania danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie

zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

W celu skorzystania z któregoś z wyżej wskazanych praw proszę skierować swoje

żądanie pod adres studio@nelec.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu

+48603078978

8. Organem nadzoru zajmującym się ochroną danych osobowych, do którego może

Pani/Pan wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a

ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych jest także niezbędne jeżeli usługa jest wykonywana

w związku z prowadzoną działalnością gospodarcza lub żąda Pani/Pan wystawienia

faktury. Niepodanie danych osobowych nie spowoduje jednak żadnych negatywnych

konsekwencji, poza brakiem możliwości wystawienia faktury.

10.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

i będą profilowane w celu doboru najwyższej jakości świadczonych usług.

Using Format